ตารางการใช้ห้อง ข้อมูลโดยรวม

ปฏิทินการใช้งานห้อง Booking Calendar

ห้องที่สามารถใช้งานได้ในระบบ

image

37-207

37-207 ห้องประชุมสำนักงานคณบดี

image

37-208

37-208 ห้องบัณฑิตศึกษา (ห้องประชุมย่อย)

image

37-401

37-401 ห้องประชุม 360 ที่นั่ง

image

หอศิลป์

หอศิลป์ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

image

37-302

37-302 ห้องปฏิบัติการสัมมนา 2

image

37-301

37-301 ห้องปฏิบัติการสัมมนา 1

image

37-303

37-303 ห้องปฏิบัติการสัมมนา 3