ตารางแสดงข้อมูลห้อง Room information

ข้อมูลห้องอาคาร 37 Room information

รายละเอียด Detail

ชื่อห้อง เลขที่ห้อง ความจุ (ที่นั่ง) รายละอียด
ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 37-207 30 ที่นั่ง รายละเอียด
ห้องบัณฑิตศึกษา (ห้องประชุมย่อย) 37-208 20 ที่นั่ง รายละเอียด
ห้องประชุม 360 ที่นั่ง 37-401 360 ที่นั่ง รายละเอียด
หอศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม หอศิลป์ 300 ที่นั่ง รายละเอียด
ห้องปฏิบัติการสัมมนา 2 37-302 70 ที่นั่ง รายละเอียด
ห้องปฏิบัติการสัมมนา 1 37-301 30 ที่นั่ง รายละเอียด
ห้องปฏิบัติการสัมมนา 3 37-303 30 ที่นั่ง รายละเอียด