"", "01"=>"มกราคม", "02"=>"กุมภาพันธ์", "03"=>"มีนาคม", "04"=>"เมษายน", "05"=>"พฤษภาคม", "06"=>"มิถุนายน", "07"=>"กรกฎาคม", "08"=>"สิงหาคม", "09"=>"กันยายน", "10"=>"ตุลาคม", "11"=>"พฤศจิกายน", "12"=>"ธันวาคม" ); function ShowDate($time){ global $thai_day_arr,$thai_month_arr; $thai_date_return="".$thai_day_arr[date("w",$time)]; $thai_date_return.=" ".date("d",$time); $thai_date_return.=" ".$thai_month_arr[date("m",$time)]; $thai_date_return.=" ".(date("Y",$time)+543); return $thai_date_return; } //--------------------------------------------------บันทึกข้อมูล----------------------------------// if($_POST['Action']==true){ if(move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],"RMUTIcommands/".$_POST['Year']."/".$_FILES["file"]["name"])) { //$path = "commands/".$_POST['Year']."/"; //$FileName = $_FILES['file']['name']; //$NewName = $objResult['ID']."_".$FileName; //$NewName = $_POST['No']."-".$_POST['Year'].".".$_FILES["file"]["type"]; //$target = $path . $NewName; //move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $target); //$upfile = $NewName; $QueryPersonal = mysql_query("SELECT * FROM ".$dbpersonnel.".personnel AS A, ".$dbpersonnel.".academicinformation AS B WHERE A.ID = B.personnel_ID ORDER BY B.Program_ID ASC "); while($ResultPersonal = mysql_fetch_array($QueryPersonal)){ $SubIDName = "UID".$ResultPersonal['ID']; if($_POST[$SubIDName]!=""){ $Result = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT ID FROM ".$dbcommand.".tb_rmuti_commands ORDER BY ID DESC LIMIT 1")); $ChkID = $Result['ID']+1; mysql_query("INSERT INTO `db_commands`.`tb_rmuti_checkcommands` (`ID`, `P_ID`, `C_ID`) VALUES (NULL, '".$_POST[$SubIDName]."', '".$ChkID."');"); //echo $_POST[$SubIDName].$Result['ID']." : ".$Result['FName']."
"; } } $YearE = $_POST['Year']-543; //แปลวันที่ ********************** //$date = date("Y-m-d", strtotime($_POST['Date']) ); mysql_query("INSERT INTO `db_commands`.`tb_rmuti_commands` (`ID`, `No`, `Year`, `Date`, `Subject`, `File`) VALUES (NULL, '".$_POST['No']."', '".$YearE."', '".$_POST['Date']."', '".$_POST['Subject']."', '".$_FILES["file"]["name"]."')"); echo""; } } ?> ระบบจัดเก็บและสืบค้นแฟ้มคำสั่งบุคลากร - คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

จัดการแฟ้มคำสั่ง

เพิ่มข้อมูลคำสั่ง มทร.อีสาน
เลขที่หนังสือส่ง /
   
ชื่อเรื่อง

ไฟล์คำสั่งแนบ
ผู้ที่มีชื่อในคำสั่ง
-- สังกัด : --
>

ลงวันที่