ค้นหาแฟ้มคำสั่ง

ผู้เข้าใช้งาน :    
ข้อมูลคำสั่งปี
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
001/2562 04 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ "โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และตามรอยพระอัจฉริยะภาพ" ครั้งที่ 2
002/2562 04 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอบและดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
003.1/2562 04 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและนักศึกษาผู้เข้าร่วม โครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
003/2562 04 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมแสดงงานอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 2019 ประจำปีงบประมาณ 2562
004/2562 07 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) : กลุ่มออกแบบอุตสาหกรรม
005/2562 08 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนการเรียนรวมตลอดหลักสูตร (PM-03) ประจำปีการศึกษา 2562
006.1/2562 08 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทัศนศิลป์
006/2562 08 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) กิจกรรมที่ 1 การจัดทำร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
007/2562 15 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การพัฒนาโจทย์วิจัยสู่กระบวนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
008/2562 15 มกราคม 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การพัฒนาโจทย์วิจัยสู่กระบวนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
009/2562 16 มกราคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมทางสถาปัตยกรรมภายใน "อินทีเรียอาสาสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง"
010/2562 16 มกราคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมทางสถาปัตยกรรมภายใน "อินทีเรียอาสาสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง"
011/2562 17 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา (ฝ่ายอาจารย์) คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
013/2562 18 มกราคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมทางสถาปัตยกรรมภายใน "อินทีเรียอาสาสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง"
014/2562 18 มกราคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมทางสถาปัตยกรรมภายใน "อินทีเรียอาสาสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง"
015/2562 18 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
016/2562 21 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
017/2562 21 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
018/2562 22 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การพัฒนาโจทย์วิจัยสู่กระบวนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เพิ่มเติม)
019/2562 23 มกราคม 2562 แต่งตั้งให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานพ้นจากดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-document) และแต่งตั้งให้บุคลากรดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-document) ของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
020/2562 23 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
021/2562 24 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ กิจกรรมย่อยที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
022/2562 24 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านการเรียนการสอนกับสถานประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์
023/2562 24 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562
024/2562 25 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาออกแบบเซรามิก
026/2562 25 มกราคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทางสถาปัตยกรรมภายใน กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออกและฝึกปฏิบัติการวาดภาพ อาคารโบราณสถาน
026.1/2562 25 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019”
026.2/2562 25 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมกำรเข้ำร่วมโครงกำร “RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019”
027/2562 29 มกราคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงการ วิชาโครงการวางแผนผังชุมชนเมือง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
029/2562 30 มกราคม 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการแสดงผลงานในงานสถาปนิกส่วนกลาง 61"
030/2562 31 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม
031/2562 31 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม
032/2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตลาดนัดศิลปะและออกแบบ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
033/2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและสนองโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา 2562
034/2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการเสวนาด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562
035/2562 07 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "เพิ่มทักษะและประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรม" กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานอาคารสาธารณะขนาดใหญ่
036/2562 07 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ "เพิ่มทักษะและประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรม" กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานอาคารสาธารณะขนาดใหญ่
037/2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม
038/2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม
039/2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (PM-09) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
039.1/2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) กิจกรรมที่ 2 การจัดวิพากษ์ร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
040/2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ กิจกรรมย่อยที่ 4 ฝึกปฏิบัติการจิตรกรรมทิวทัศน์ ณ ดงตาล ตำบลพะไล จังหวัดนครราชสีมา
041/2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนำนักศึกษาเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่ "นักผลิตงานด้านมัลติมีเดีย" ประจำปีการศึกษา 2561
042/2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการแสดงผลงานสื่อมัลติมีเดีย ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา ของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในงานประเพณี ฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี 2562
043/2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันการนำเสนอผลงาน "ปล่อยแสง" ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
044/2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริง ทางสถาปัตยกรรมภายใน กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานทางด้านวัสดุ อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวข้องในงานสถาปัตยกรรมภายใน กรุงเทพมหานคร
045/2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 คําสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริง ทางสถาปัตยกรรมภายใน กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานทางด้านวัสดุ อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวข้องในงานสถาปัตยกรรมภายใน กรุงเทพมหานคร
046/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ กิจกรรมย่อยที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
047/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ กิจกรรมย่อยที่ 5 ฝึกปฏิบัติการจิตรกรรมทิวทัศน์ ณ ปราสาทหินพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา
048/2562 01 มีนาคม 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ (English Academic Presentation Skills)
049/2562 01 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ (English Academic Presentation Skills)
050/2562 04 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
051/2562 04 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเบื้องต้น
052/2562 05 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอบและดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
053.1/2562 05 มีนาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทางพฤกษศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรมเพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน
053.2/2562 05 มีนาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทางพฤกษศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรมเพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน
054/2562 07 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกปฏิบัติการวาดเส้นทิวทัศน์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
055/2562 07 มีนาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Goodbye Senior ปีการศึกษา 2561
056/2562 07 มีนาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม Goodbye Senior ปีการศึกษา 2561
057/2562 14 มีนาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม Goodbye Senior ปีการศึกษา 2561
058/2562 14 มีนาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Goodbye Senior ปีการศึกษา 2561
059/2562 15 มีนาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม สน.เดย์ (Int" Day)
060/2562 15 มีนาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม สน.เดย์ (Int" Day)
061/2562 18 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "จัดทำร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563"
062/2562 19 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ กำกับ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
063/2562 19 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561
064/2562 19 มีนาคม 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการประกวดผลงานสหกิจศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
065/2562 19 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการประกวดผลงานสหกิจศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
066/2562 19 มีนาคม 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การพัฒนาทักษะการนำเสนองานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ (English Academic Presentation Skills) เพิ่มเติม
067/2562 20 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ระดับคณะ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
071/2562 22 มีนาคม 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561
069/2562 22 มีนาคม 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม กิจกรรมที่ 2 แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม) ประจำปี 2561
068/2562 22 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม กิจกรรมที่ 2 แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม) ประจำปี 2561
070/2562 22 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561
075/2562 27 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
074/2562 27 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
073/2562 27 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
072/2562 27 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
077/2562 29 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
076/2562 29 มีนาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
078/2562 03 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
079/2562 04 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
080/2562 05 เมษายน 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการผังเมือง จากโครงการ พระราชดำริเพื่อผลของการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน"
082/2562 05 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาผลงาน การวิจัยและบริหารวิชาการของอาจารย์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 2 นิทรรศการทางวิชาการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ผลงานการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์
083/2562 05 เมษายน 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาผลงาน การวิจัยและบริหารวิชาการของอาจารย์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 2 นิทรรศการทางวิชาการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ผลงานการวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์
084/2562 05 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
085/2562 10 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนตารางสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
086/2562 18 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้าน "หอศิลป์ตะโกราย" คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562-2563
089/2562 19 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปี 2562
087/2562 19 เมษายน 2562 แก้ไขคำสั่ง (ที่ 029/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการแสดงผลงานในงานสถาปนิกส่วนกลาง 61")
088/2562 19 เมษายน 2562 แก้ไขคำสั่ง
089.1/2562 19 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "นิเทศศิลป์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ตอน เติมสุนทรีขั้นพื้นฐาน"
090/2562 22 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
091/2562 22 เมษายน 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
092/2562 22 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 1 : การประชุมสัมนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
092.1/2562 26 เมษายน 2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกแบบสีที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบุใหญ่
092.2/2562 26 เมษายน 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมออกแบบสีที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบุใหญ่
094/2562 29 เมษายน 2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
094.1/2562 29 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมโครงการ "นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการจัดการผังเมือง ปีการศึกษา 2561"
093/2562 29 เมษายน 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
096/2562 16 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์และกีฬา,อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาวินัยและจริยธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
095/2562 16 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปีที่ 1-5 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
099/2562 04 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
100/2562 06 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปีที่ 1-5 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
101/2562 11 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำคณะด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
102/2562 13 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปีที่ 1-5 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
104/2562 18 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการอบรมเชิิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม และก่อสร้าง
103/2562 18 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง
107/2562 20 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
106/2562 20 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
105/2562 20 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
109/2562 24 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต้อนรับน้องใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
108/2562 24 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบและเขียนแบบปรับปรุงอาคาร 5
110/2562 04 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบเซรามิก ประจำปีการศึกษา 2562
112/2562 05 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
111/2562 05 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
112.1/2562 08 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการบริการวิชาการการออกแบบสื่อทางนิเทศศิลป์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว
114/2562 09 กรกฎาคม 2562 ให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาพ้นจากหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและแต่งตั้งอาจารย์ประจำสาขาวิชาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
113/2562 09 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นเพื่อบูรณาการในรายวิชาการศึกษารายบุคคลในการเตรียมเสนอโครงการ"
116/2562 10 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนอาจารย์เพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
115/2562 10 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการและดำเนินการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
119/2562 15 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
118/2562 15 กรกฎาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมเข้าร่วมการประกวดเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมภายใน
117/2562 15 กรกฎาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมเข้าร่วมการประกวดเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมภายใน
120/2562 23 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการความรู้ นวัตกรรมสู่ชุมชนการออกแบบเซรามิกแก่บุคคลภายนอก
123/2562 26 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการการพัฒนาศักยภาพเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน กลุ่มโอทอป ด้วยเทคโนโลยีการเอนโกบบนเนี้อปั้นด่านเกวียนเพื่อการเคลือบ
122/2562 26 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ในการตลาดออฟไลน์และออนไลน์
121/2562 26 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและปรับปรุงเตาประทุนระบบไฮบริดแก่ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
124/2562 31 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานพ้นจากดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document) และแต่งตั้งให้บุคลากรดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document) ของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม