ค้นหาแฟ้มคำสั่ง

ผู้เข้าใช้งาน :    
ข้อมูลคำสั่งปี
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0014/2562 03 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
0093/2562 17 มกราคม 2562 อนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ครั้งที่ 2)
0103/2562 22 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินตนเอง การส่งเสริมและขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0216/2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) และผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
0272/2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
0292/2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
0293/2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0294/2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
0323/2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
0388/2562 04 มีนาคม 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมเสวนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4.0"
1191/2562 08 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ "อบรมระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน"