"; echo"window.location='login';"; echo""; } $thai_month_arr=array( "0"=>"", "01"=>"มกราคม", "02"=>"กุมภาพันธ์", "03"=>"มีนาคม", "04"=>"เมษายน", "05"=>"พฤษภาคม", "06"=>"มิถุนายน", "07"=>"กรกฎาคม", "08"=>"สิงหาคม", "09"=>"กันยายน", "10"=>"ตุลาคม", "11"=>"พฤศจิกายน", "12"=>"ธันวาคม" ); function ShowDate($time){ global $thai_day_arr,$thai_month_arr; $thai_date_return="".$thai_day_arr[date("w",$time)]; $thai_date_return.=" ".date("d",$time); $thai_date_return.=" ".$thai_month_arr[date("m",$time)]; $thai_date_return.=" ".(date("Y",$time)+543); return $thai_date_return; } ?> ระบบจัดเก็บและสืบค้นแฟ้มคำสั่งบุคลากร - คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แฟ้มคำสั่งของบุคลากร

ผู้เข้าใช้งาน :    
ข้อมูลคำสั่งปี
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
/543