• แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) ฉบับปรับปรุง
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

รายละเอียด...


การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • ปีการศึกษา 2555
  • รายงานการทบทวนระบบและกลไกตามผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2555
  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
 • ปีการศึกษา 2554
  • รายงานการทบทวนระบบและกลไกตามผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2554
  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
© 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Art&ID

กิจกรรม 5ส