คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560

อาจารย์ชยารัฐ จุลสุคนธ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา ทัศนศิลป์

อาจารย์ณัฐกมล ตั้งธนะพงศ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา ทัศนศิลป์

Comments

comments