มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

ร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย RMUTI 4.0 SMART UNIVERSITY

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาระที่ 2
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องตะโกราย2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน
และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ www.rmuti.ac.th

Comments

comments