ประกาศ ๆ ๆ ขอให้นักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
เข้าระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนภายในคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ทุกรายวิชา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://ess.rmuti.ac.th/rmuti.QA
หรือเข้าผ่านหน้าเว็บคณะฯได้ที่ http://aid.rmuti.ac.th/

และคลิกเลือกที่ Link ประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 27 ตุลาคม 2560 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

งานบริการการศึกษา  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุคตสาหกรรม
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร :: 044-233-000 ต่อ 3707 หรือ 3705

 

Comments

comments