ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามหนังสือกองนโยบายและแผน ที่ มทร.อีสาน 1130/0585  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งกองนโยบายแผนได้แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบนั้น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ท่านทราบ  โดยท่านสามารถดูรายชื่อโครงการที่ได้รับจัดสรรดังไฟล์ที่แนบท้ายข่าวนี้
Download ไฟล์ที่นี่
ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


งานบริการการศึกษา

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 044-233-000 ต่อ 3705

Comments

comments

Related Posts