ด้วยหน่วยงานเจ้าภาพที่จะพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งให้ทุกโครงการที่ยื่นข้อเสนอการวิจัยปี 2562 ต้องเสนอโครงการผ่านแผนงานบูรณาการที่หน่วยงานกำหนดเท่านั้น ดังนั้นการส่งข้อเสนอการวิจัย 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมากำหนดแผนงานบูรณาการ เพื่อให้ครอบคลุมโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามา โดยในกระบวนการกำหนดแผนงานต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการหลายขั้นตอน จากนั้นต้องออกรหัส OTP ให้กับแต่ละโครงการเพื่อกรอกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานบูรณาการที่กำหนด โครงการใดที่ไม่สามารถอยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการได้ จะไม่มีสิทธิ์ส่งเข้าระบบ NRMS ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนกำหนดการในการกรอกข้อเสนอการวิจัย 2562 เข้าระบบ NRMS จากเดิมระหว่างวันที่ 22 – 28 กันยายน 2560 เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2560

– เอกสาร Concept การจัดทำขอเสนอการวิจัย 2562 ภายใต้แผน บูรณาการ

Video ชี้แจงการจัดทำข้อเสนอการวิจัย 2562 ภายใต้แผนบูรณาการ


งานบริการการศึกษา

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 044-233-000 ต่อ 3705

Comments

comments

Related Posts