ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันอังคารที่  24  ตุลาคม  2560  เวลา 08.30 น. – 11.00 น.
ณ อาคาร 8 ชั้น 1  แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ

Download เอกสาร แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

หมายเหตุ
1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ตามสิทธิ์ (ตรวจเพิ่มเติมจากสิทธิ์ชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา วันที่ 24 ตุลาคม 2560 )
2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ชำระค่าตรวจสุขภาพ (ชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560)
3. กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ อาคาร 8 ชั้น 1 หรือ E-mail : dosd_rmuti@hotmail.com ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เพื่อส่งรายชื่อให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ (โทร. 044-233000 ต่อ 2390)

Comments

comments