ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2560

http://ess.rmuti.ac.th/rmuti/registration/

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560    – ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน (ลงทะเบียนเรียนแบบกระเช้า)

วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 – ลงทะเบียนเรียนนอกเหนือแผนการเรียน (ลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา)

วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2560 – เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มเรียน/ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2560

เวลาเปิดภาคการศึกษา 2/2560

ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์               วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ภาคปกติ                                 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560


งานบริการการศึกษา : คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 044-233-000 ต่อ 3705

Comments

comments