รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดออกแบบเสื้อโปโล

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560

   

รางวัลชนะเลิศ

นายอนนท์ หินสม

สาขาวิชาทัศนศิลป์

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1

นางสาวลวัณรัตน์ อัตถดก

สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2

นางสาวณัชชา พรมวิเศษ

สาขาวิชาเทคโนลยีมัลติมีเดีย

รางวัลชมเชย

นายอนันตชัย ศักดิ์วุฒิพิทักษ์

สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

รางวัชชมเชย

นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์เสถียรรังษี

สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

ให้มาพิธีรับรางวัลวันสาร์ที่ 30 ก.ย. 2560 ณ โรงยิมเวลา 18.30 น.

Comments

comments