แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน

• กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา(Student ID) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID) (ใส่เฉพาะตัวเลข) ที่ http://guidance.rmuti.ac.th/

• กรณี ท่านที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้พิมพ์เอกสารมาส่งในวันซ้อมรับปริญญาที่วิทยาเขต (เพื่อเป็นเอกสารรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญา) รายละเอียดกำหนดการ สามารถดูได้ที่ https://www.rmuti.ac.th/news/view/index.php?ni=007428&nci=12 และตรวจสอบรายชื่อ แถว ที่นั่ง มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่ http://www.oapr.rmuti.ac.th/ga2016/

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านและหลักสูตรทุกหลักสูตร

ตรวจสอบรายชื่อ แถว ที่นั่ง มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 https://www.rmuti.ac.th/news/view/index.php?ni=007484&nci=12 หรือติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเว็บไซต์ www.oapr.rmuti.ac.th หรือ www.oapr.rmuti.ac.th/ga2016 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Tel. 044-233-000 ต่อ 2734

• สามารถตรวจสอบสถานะและดาวน์โหลดเอกสารการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ ได้ที่ http://guidancesystem.rmuti.ac.th/

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวสมพร อินบุญเชิด โทร 044-233000 ต่อ 2360 – 2362 E-mail : inbuncherd@hotmail.co.th

หรือติดต่องานพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม อาคาร 5 ชั้น 2

Comments

comments