ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แจ้งนักศึกษาทราบ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครงานโครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน (ไฟล์แนบที่ ๑)

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น ๒

****** นักศึกษาท่านใดที่สมัครงานดังกล่าวให้มาสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น ๒

แจ้งหน่วยงานทราบ สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับฯ (ไฟล์แนบที่ ๒) และส่งแบบตอบรับฯ ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น ๒

ไฟล์แนบ ::

  1. แบบตอบรับการสำรวจความต้องการรับนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ [สำหรับหน่วยงาน]
  2. ใบสมัครงานโครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ [สำหรับนักศึกษา]

Comments

comments