ข่าวจากงานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หมดเขตวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 (ส่งมายังคณะผ่านตามสายงาน ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.) 
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน

เอกสารแนบ >> Link PDF

Comments

comments