ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรัฐบาลในทุก ๆ ปี ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 บุคลากร มทร.อีสาน ท่านใดสนใจส่งข้อเสนอการวิจัยสามารถดาวน์โหลดแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยฯ พร้อมเอกสารประกอบได้ตามลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์  สำหรับนักวิจัย (หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย) ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณรายจ่ายปีก่อนหน้านี้ทั้งหมด (ไม่นับรวมโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายที่กำลังดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการขยายเวลา) ก่อนส่งข้อเสนอการวิจัยให้ไปดำเนินการอัพเดทข้อมูลการดำเนินงานของโครงการวิจัยที่เคยได้รับในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  และให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยการอัพเดทข้อมูล ดังนี้

1. ปิดเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการปิดโครงการ

2. อัพเดทข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย

3. แนบหลักฐานแสดงสถานะโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (Ongoing & monitoring) มาพร้อมกับข้อเสนอการวิจัยทุกเรื่องที่เสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System) จะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งข้อเสนอการวิจัย (หัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมวิจัย) หากผู้ส่งข้อเสนอการวิจัยไม่ปฏิบัติตามและตรวจพบข้อผิดพลาด สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ท่านไม่อนุญาตให้ส่งข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

          1. แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          2. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัย

 
 รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >> http://ird.rmuti.ac.th/2015/index.php/8-2016-03-31-07-59-32/200-2563-21-2561.html

Comments

comments