แจ้งสรุปรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภคให้เกิดความตระหนักถึงภัยในอาหาร
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://food.fda.moph.go.th

Comments

comments