โครงการประกวด “เครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย” ครั้งที่ 1 

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบเซรามิกคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับรางวัล โครงการประกวด “เครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย” ครั้งที่ 1  ในวันพฤหัสบดีที่ 20  ธันวาคม 2561 ณ. ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จัดโดย สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงวัฒนธรรม และเทศบาลตำบลด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

  1. นายเอกราช พลับจะโปะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
    ชื่อผลงาน พิณไพร   ที่ปรึกษาการประกวด ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น รักซ้อน
  1. นายพิชัย อภิเดช ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
    ชื่อผลงาน หนุ่มสาวอีสาน   ที่ปรึกษาการประกวด อาจารย์วัชรินทร์ แซ่เตีย

Comments

comments