แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่/ห้องประชุม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

ใช้สำหรับขอให้บริการห้องประชุมและหอศิลป์ของคณะฯ

ก่อนทำการยื่นเอกสารขอใช้ให้เข้าตรวจสอบวันที่และเวลาก่อนใช้ห้องได้ที่

http://aid.rmuti.ac.th/database/BookingRoom/