ชื่อหน่วยงาน : คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
ที่ตั้งหน่วยงาน : อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (อาคาร 37) คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชั้น 2 เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (30000)
โทรศัพท์ : 0-4423-3000 ต่อ 3705, 3706, 3708, 3712

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก

ปรัชญา (Philosophy)
“สร้างสรรค์นวัตกรรมนาทางสู่การพัฒนา”

ปณิธาน (Determination)
“สร้างความเชี่ยวชาญ สู่งานสร้างสรรค์”

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยังยืน”

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพด้านการสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของ
  ผู้รับบริการ
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่การผลิตและบริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้าง
  มูลค่าเพิ่ม
 3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านการสร้างสรรค์ตามความต้องการของผู้รับบริการแบบบูรณาการ
 4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าต่อชุมชน สังคมและประเทศโดยรวม
 5. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับ
  ผู้รับบริการ
 6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

ค่านิยมหลัก (Core Values)
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสำหกรรม
A = Ability to creative and Innovation = ผู้นาในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
R = Responsibility for social = มีความรับผิดชอบต่อสังคม
C = Creative thinking = เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
A = Appreciate = ผู้สร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณค่า

ประวัติความเป็นมา
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเป็นการรวมอดีตของ 2 คณะวิชาเข้าด้วยกันคือ คณะวิชาศิลปกรรมและคณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6 ก วันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จัดการศึกษาใน 2 ด้าน คือ
1. ด้านสังคมศาสตร์
2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในวิชาการ และวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอและสามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลอย่างมีระบบ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินฯ กระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัยและคณะซึ่งนอกเหนือจากการจัดการศึกษาดังกล่าวแล้ว คณะยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัยและสังคมให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ปัจจุบันคณะได้จัดการศึกษาโดยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวน 7 หลักสูตร
ด้านสังคมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
– หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการเทคโนโลยีการผังเมือง
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ จำนวน 2 หลักสูตร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (30000) โดยมีอาคารเรียนของคณะอยู่ 6 อาคาร คือ
– อาคาร 5
– อาคาร 14
– อาคาร 22
– อาคาร 3
– โรงฝึกสาขาวิชาประติมากรรม
– อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (อาคาร 37)