สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
เปิดภาคการศึกษา 24 มิ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 4 เม.ย. 2563

นักศึกษาดำเนินการด้าน
– ขอเพิ่มรายวิชา
– การเปลี่ยนกลุ่มเรียน
– ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า

24 มิ.ย. 2562
ถึง 5 ก.ค. 2562
11-22 พ.ย. 2562 7-16 เม.ย. 2563
ถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา 24 มิ.ย. 2562
ถึง 5 ก.ค. 2562
11-22 พ.ย. 2562 7-16 เม.ย. 2563
ยื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

24 มิ.ย. 2562
ถึง 7 ส.ค. 2562

11 พ.ย. 2562
ถึง 25 ธ.ค. 2562
7 เม.ย. 2563
ถึง 21 พ.ค. 2563
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 24 มิ.ย. 2562
ถึง 22 ส.ค. 2562
11 พ.ย. 2562
ถึง 9 ม.ค. 2563
7 เม.ย. 2563
ถึง 6 พ.ค. 2563
ถอนรายวิชาโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกระดับคะแนน ถ(W) ลงในใบแสดงผลการศึกษา 6 ก.ค. 2562
ถึง 13 ก.ย. 2562
23 พ.ย. 2562
ถึง 31 ม.ค. 2563
17 เม.ย. 2563
ถึง 11 พ.ค. 2563
วันสอบกลางภาคการศึกษา 21-27 ส.ค. 2562 4-10 ม.ค. 2563 กำหนดการสอบ
โดยอาจารย์ผู้สอน
วันสอบปลายภาคการศึกษา 16-22 ต.ค. 2562 2-8 มี.ค. 2563 26-27 พ.ค. 2563
วันสิ้นภาคการศึกษา 24 ต.ค. 2562 9 มี.ค. 2563 28 พ.ค. 2563
ประกาศผลการศึกษา 5 พ.ย. 2562 27 มี.ค. 2563 9 มิ.ย. 2563
ยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I) 4-18 พ.ย. 2562 26 มี.ค. 2563
ถึง 9 เม.ย. 2563
8-22 มิ.ย. 2563
ประกาศผลการศึกษา (แก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I) ) 24 ธ.ค. 2562 18 พ.ค. 2563 28 ก.ค. 2563