วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดี ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Gismans Asia โดย นายศุภชาติ บุตรดีขันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการบริการวิชาการและจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือกันดำเนินการพัฒนาระบบบริการการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันในการบริการวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของ Smart City โดยใช้ประสบการณ์กว่า 17 ปี ด้านการออกแบบคิดค้นนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบริษัท Gisman Asia บูรณาการเข้ากับความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ด้านศิลปะ การออกแบบและการผังเมืองของบุคลากรในคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ในโครงการ “นวัตกรรมทางสังคม สู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน : Moving Beyond Smart City” ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้จะใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง และเทศบาลตำบลตูม อำเภอปักธงชัย เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินการต่อไป เนื่องจากพื้นที่ทั้ง 2 แห่งนี้อยู่ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจรายตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน