ด้วยงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้จัดทําจดหมายข่าว มทร.อีสาน ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 ประจําเดือน ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รวบรวมข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งในศูนย์กลางนครราชสีมาและทุกวิทยาเขต ในระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563

จดหมายข่าว มทร.อีสาน ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 ประจําเดือนธันวาคม 2563