นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คว้า 3 รางวัล ในรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 6

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันกราฟิกดีไซน์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6” โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนตัวแทนชุมชนบ้านโพนสูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านมะค่า ชุมชนคุณธรรมบวร Ontour บ้านธงชัย ร่วมแสดงความยินดีภายในงาน

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษา มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัล ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดย ทีมจิไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นางสาวปนัดดา โนนใหม่ และ นางสาวศิริลักษณ์ ชูช่วงไชย นักศึกษาสาขาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดย ทีมขอจั๊กโบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายชยพล บุญเรียง และนายพีรพัฒน์ เจียมทอง นักศึกษาสาขาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน