เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
จัดประกวดการออกแบบฝาบ่อพักทางเท้าภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
โดยเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบอัตลักษณ์และการสร้างแบรนด์

มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 40 ผลงาน
และผู้ที่ได้รับรางวัลจาก จากสำนักช่างส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายสถาปัตยกรรม สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นายณรงค์ รัดสันเทียะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพิทยาภรณ์ พิสิฏฐ์โรจนพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายพีรดนย์ วิเศษ

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล

May be an image of 2 people and people standing
May be an image of 2 people and people standing
May be an image of 1 person and standing