เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 37-302 อาคารสำนักงานคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมโดย ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดี กับบริษัท Gismans Asia โดย นายศุภชาติ บุตรดีขันธ์ ประธานกรรมการ และสำนักงานอำเภอปากช่องโดยนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปากช่องจำนวน 9 แห่งคือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น

ทั้งนี้สาระหลักของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการคือการพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิด Beyond Smart Cities ที่เป็นความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ภาคเอกชนและสถานศึกษาในการคิดค้นเครื่องมือ สร้างแนวทางที่จะทำให้การบริหารจัดการของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอำนวยการให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป