คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็นสาขาวิชา ครอบคลุม 2 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้