ผู้บริหาร คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

นายสุรพล ธนะสูตร
ดำรงค์ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3701
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ จุลสุคนธ์
ดำรงค์ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3702
นายพงษ์ศักดิ์ ลอยฟ้า
ดำรงค์ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3703
นายกานต์ สุรนันท์
ดำรงค์ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3704